فهرست مدارس تحت پوشش

دبيرستان پسرانه شعبه 1
اصفهان خيابان سلمان فارسي(مشتاق دوم) بعد از پل شهرستان - نرسيده به بيمارستان شهيد چمران
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه واثقي(شعبه 2)
اصفهان -خيابان سردار خزايي -نرسيده به ميدان شش راه (هفتون)
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه شعبه 3
اصفهان - خيابان معراج -ميدان شش راه -خيابان شهيد صفوي نژاد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي
اصفهان- چهارراه تختي -خيابان عبدالرزاق -بن بست شيخ الاسلام
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان امام محمد باقر(شعبه کوثر)(ناحیه 3)
اصفهان-بلوار ملت - جنب هتل کوثر - کوچه گنجعلی خان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دخترانه امام محمد باقر(ع)
اصفهان - خیابان طیب - اول خیابان میر داماد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
هنرستان پسرانه فنی و حرفه امام محمد باقر(ع)
اصفهان - پل تمدن - خیابان معراج - میدان شش زاه - خیابان شهید صفوی نزاد
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه شعبه 1
اصفهان -خیابان رباط - خیابان شهید باهنر - کوچه مسجد ابوالفضل ( فرعی14)
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمايي) پسرانه واثقي
اصفهان - پل تمدن -خيابان سردار خزائي - جنب دبيرستان واثقي
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان پسرانه اندیشه
اصفهان - خیابان طیب - جنب مسجد درب کوشک یا فرعی 20
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان پسرانه بنیاد
اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بن بست شیخ الاسلام
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبستان دخترانه بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)
اصفهان - خیابان مسجد سید - کوچه 21 - بازار چه حبیب الله خان -بن بست گل زنبق
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
پیش دبستانی پسرانه
اصفهان - خیابان پنج رمضان - جنب دبیرستان دخترانه لوافان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
پیش دبستانی دخترانه
اصفهان - خیابان پنج رمضان - جنب دبیرستان دخترانه لوافان
مشاهده مشخصات مدرسه    وب سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه شعبه 1
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه واثقي(شعبه 2)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه شعبه 3
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان امام محمد باقر(شعبه کوثر)(ناحیه 3)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دخترانه امام محمد باقر(ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
هنرستان پسرانه فنی و حرفه امام محمد باقر(ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه شعبه 1
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمايي) پسرانه واثقي
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) دخترانه (بانو نرجس بصیری) امام محمد باقر (ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان پسرانه اندیشه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان پسرانه بنیاد
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان دخترانه بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
پیش دبستانی پسرانه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
پیش دبستانی دخترانه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه