آدرس مدرسه:
تلفن مدرسه:   وب سایت:   پست الکترونیک:
نام مدیر:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: