آزمون ورودی راهنمایی دخترانه

تاریخ آزمون: 1392/03/23

ثبت نام در آزمون

دبيرستان پسرانه شعبه 1
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه واثقي(شعبه 2)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه شعبه 3
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان امام محمد باقر(شعبه کوثر)(ناحیه 3)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دخترانه امام محمد باقر(ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
هنرستان پسرانه فنی و حرفه امام محمد باقر(ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) پسرانه شعبه 1
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمايي) پسرانه واثقي
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبیرستان دوره اول (راهنمایی) دخترانه (بانو نرجس بصیری) امام محمد باقر (ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان پسرانه اندیشه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان پسرانه بنیاد
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
دبستان دخترانه بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع)
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
پیش دبستانی پسرانه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه
پیش دبستانی دخترانه
مشخصات مدرسه    سایت مدرسه